Rugăciune pentru pace

Rugăciune pentru pace în lume și pacea sufletului

Rugăciune pentru pace
Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel Ce ești izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lume, în familii și în inimile tuturor oamenilor și mai ales în inimile celor ce Te mărturisim și ne închinăm Ție. Stinge neînțelegerile și războaiele dintre oameni. Liniștește țara noastră și lumea întreagă. Mângâie inimile întristate. Dă ajutorul Tău celor năpăstuiți, scoate-i din tot necazul și dă pacea Duhului Sfânt în inimile noastre. Suntem tulburați pentru că nu Te-am ascultat nici în Rai și nu Te ascultăm și nu împlinim Voia Ta nici pe pământ. Suntem în griji pentru că ne cheltuim zilele vieții fără pocăință și fără îndreptare. Îndurerați suntem fiindcă n-am făcut cele ce am făgăduit și conștiința ne mustră pentru timpul pierdut.

Ajută-ne, Doamne, să punem început bun prin Duhul Tău cel Sfânt! Ajută-ne, Mântuitorule bun, să păzim cuvântul Evangheliei Tale. Ajută-ne, Preasfinte Duhule, să începem o viață nouă de rugăciune, de smerenie, de înfrânare și de curăție și de slujire cu dragoste a semenilor noștri, ca să ajungem la liniștirea simțirilor și la pacea inimii, atât de dorită, dar cu anevoie de dobândit. Dăruiește-ne pacea Ta care covârșește toată mintea, ca să ne bucurăm de viață, să nu ne plângem în suferință și să nu ne temem de moarte. Cu ajutorul Tău cel atotputernic să biruim ispitele diavolului și să dobândim de la Tine tăria statorniciei în bine și în virtute. Pentru că în inima în care odihnești Tu, Doamne, nu mai este frică, nici neorânduială, ci mângâierea Duhului Sfânt și viață fără de moarte, de care învrednicește-ne pe toți. Că Tu ești Izvorul păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Sfântului Duh. Amin.


Rugăciune pentru pace

Dumnezeul părinților noștri, Doamne ai milă, Tu Cel Care ai făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt pe el, Tu, Cel Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire Te-ai coborât din ceruri și Te-ai făcut Om asemenea nouă întru toate în afară de păcat, Tu, Cel Care sus pe lemnul crucii Ți-ai întins preacuratele Tale mâini și Ți-ai vărsat preacinstitul Tău sânge, ca sa ne răscumperi din blestemul legii și să ne dăruiești Împărăția Ta cea veșnică, Tu, Cel Care ne-ai învrednicit să Te numim Tată și să cerem Împarăția și dreptatea Ta, să se facă voia Ta cea sfântă, precum în cer așa și pe pământ, Tu cel Care ne-ai dat sfânta poruncă a dragostei zicând:

„Aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiți unii pe alții, și întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea iubire unii pentru ceilalți”;

Tu, Cel Care ne-ai dat pacea Ta zicând: „Pacea Mea vă dau vouă“, miluiește-ne pe noi cu puterea Ta cea mare.

Cunoscând nețărmurita Ta milă și milostivirea Ta cea multă către noi, ne apropiem îngenuncheați, și cu inima smerită și înfrântă Te rugăm:

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia Ta să ne pedepsești pe noi.

Deschide, Doamne, milostivirile iubirii Tale de oameni și primește această rugăciune adusă Ție din buzele noastre cele necurate și dacă rugăciunea noastră, a nevrednicilor și a păcătoșilor, nu este auzită, atunci să fie auzite rugăciunile aleșilor și sfinților Tăi, cei care de la o margine la alta a pământului Te roagă, cei care pentru Tine s-au nevoit și și-au vărsat sângele lor.

Aceste rugăciuni și cereri primindu-le, Doamne, mântuiește și păzește întreaga omenire, și Biserica Ta și toate orașele și satele de amenințarea altor neamuri și de orice altă mânie, primejdie, nevoie și necaz.

Scoală, Doamne, întru ajutorul nostru și ne izbăvește pe noi pentru slava numelui Tău.

Împacă lumea Ta întreagă, împrăștie între neamuri pe cei ce doresc războiul, întoarce-ne pe toți la dumnezeiasca cunoaștere, ca, devenind cu toții o singură turmă, să Te avem pe Tine Păstor, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Izbăvitorul nostru. Amin.


Părintele Patriarh Daniel recomandă o serie de cereri speciale și rugăciune pentru pace care pot fi incluse la slujbele bisericești și în rugăciunea particulară.

Textul acestora a fost propus de Departamentul Carte de cult al Editurilor Patriarhiei Române și urmează a fi înaintat spre aprobare Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

La Ectenia mare, se pot adăuga și aceste cereri speciale:

Pentru ca să dezrădăcineze ura, învrăjbirea și dorința de stăpânire din inimile celor ce asupresc pe cei nevinovați, să aducă între ei dragostea nefățarnică, înțelegerea și împreună-viețuirea pașnică, și să înceteze războiul, tulburarea și suferințele oamenilor, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să-i izbăvească de strâmtorare pe cei asupriți de năvălirea oștirilor, iar pe asupritori să-i întoarcă de la rău și să-i îndrepteze spre pace și dragoste, încât nimeni să nu piară, iar pacea să o sălășluiască pe pământ, spre bucuria Bisericii și a poporului Său, Domnului să ne rugăm.

La Ectenia întreită, se pot adăuga și aceste cereri speciale:

Plângere cu vărsare de lacrimi, jale și mâhnire adâncă ne-a cuprins pe noi, Doamne, din pricina suferințelor aduse de război semenilor noștri. Pentru aceea, către Tine, Dumnezeu nostru, cu inimă smerită strigăm: Contenește, ca un milostiv, suferința aceasta, iar frica ce ne-a cuprins să ne fie spre pocăință, și degrab izbăvește pe toți de orice nedreptate, asuprire și prigoană, ca în pace să viețuim după voia Ta. Ne rugăm Ție, Celui grabnic spre ajutor și tare în apărare, auzi-ne și ne miluiește.

Caută din înălțimea sfântului Tău lăcaș, Doamne, Dumnezeul nostru, și, ca un bun și iubitor de oameni, vezi primejdia morții care amenință pe poporul Tău și vino degrab și-l scoate din toată asuprirea și umilirea. Oprește războiul nimicitor de vieți și de case, dăruiește pocăință asupritorilor, mângâie pe cei cuprinși de durere, călăuzește pe cei pribegi și sădește pacea și binecuvântarea în inimile robilor Tăi. Ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.

Rugăciune pentru pace

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești Izvorul vieții și al păcii în cer și pe pământ, revarsă harul păcii Tale în lumea tulburată de război și de ură. Stinge neînțelegerile și învrăjbirea dintre oameni și revarsă în inimile tuturor smerenia, pacea și bunătatea. Liniștește pe cei războinici și dăruiește-le înțelepciune. Dăruiește ajutor celor suferinzi, ocrotire celor refugiați sau pribegi și mângâiere celor înstrăinați și întristați, iar nouă tuturor dăruiește-ne voința și puterea de a ajuta cu toată inima pe semenii noștri care suferă din pricina războiului. Cel ce ai spus: Fericiți sunt făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema!, învață-ne să căutăm dobândirea păcii inimii și a păcii între oameni și între popoare, deoarece în inima în care se află pacea, nu mai este vrajbă, iubire de stăpânire sau frică, ci mângâierea Duhului Sfânt, iubire de Dumnezeu și de semeni. Pentru aceasta, cu smerenie ne rugăm Ție, Hristoase Dumnezeule, pentru pacea dintre oameni în fiecare țară, pentru pacea dintre popoare și pentru buna așezare a întregii lumi, ca să viețuim în bună înțelegere și să putem lucra fără împiedicare faptele plăcute Ție, slăvind iubirea de oameni a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin


Rugăciune pentru țară, pentru pace, pentru izbăvirea de război și năvălirea altor neamuri*

*Fericitul Filotei Zervakos, Sfaturi, minuni, rugăciuni

Dumnezeul părinţilor noştri, Doamne ai mila, Tu Cel Care ai făcut cerul și pământul și toate cele ce sunt pe el, Tu, Cel Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire Te-ai coborât din ceruri și Te-ai făcut Om asemenea nouă întru toate în afară de păcat, Tu, Cel Care sus pe lemnul Crucii Ți-ai întins preacuratele Tale mâini și Ți-ai vărsat preacinstitul Tau sânge, ca să ne răscumperi din blestemul legii și să ne dăruieşti Împărăția Ta cea veşnică, Tu, Cel Care ne-ai învrednicit să Te numim Tată și să cerem Împărăția și dreptatea Ta, să se facă voia Ta cea sfântă, precum în cer așa și pe pământ, Tu cel Care ne-ai dat sfânta poruncă a dragostei zicând:

„Aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiţi unii pe alţii, și întru aceasta vor cunoaşte toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea iubire unii pentru ceilalţi”, Tu, Cel Care ne-ai dat pacea Ta zicând: „Pacea Mea vă dau vouă”, fii-ne milostiv și miluiește-ne pe noi cu puterea Ta cea mare.

Mărturisim înaintea măreţiei Tale că am nesocotit dumnezeieștile Tale porunci. Am păcătuit, suntem păcătoşi, suntem călcători de lege, nimic bun n-am făcut și nici nu am făcut precum ni s-a poruncit nouă, si nimic bun nu avem în noi. Pen­tru aceasta, după dreptate suntem pedepsiţi și biciuiţi și ameninţaţi și nu există nici o nădejde de mântuire dacă nu îți vei întoarce spre noi milostivirile Tale.

Cunoscând nețărmurită mila Ta și milostivirea Ta cea multă către noi, ne apropiem îngenuncheaţi si cu inimă smerită și înfrântă Te rugăm.

Doamne, nu cu mânia Ta să ne mustri, nici cu urgia ta să ne pedepsești pe noi. Deschide, Doamne, milostivirile iubirii tale de oameni și primeşte această rugăciune adusă Tie din buzele noastre cele necurate si dacă rugăciunea noastră, a nevrednicilor și a păcătoşilor, nu este auzită, atunci să fie auzite rugăciunile aleșilor și sfinților Tăi, cei care de la o margine la alta a pământului îți strigă și te roagă, cei care pentru Tine s-au nevoit și și-au vărsat sângele lor.

Pe Tine Te roagă …. [aici Fericitul Filotei a pomenit mai mulţi sfinţi ocrotitori ai Greciei, în locul cărora noi vom pomeni nume ale sfinţilor români, ale drept-credincioșilor voievozi și ale sfinţilor cu moaşte întregi care ocrotesc regiunile și marile oraşe ale țării noastre]. Cu aceştia toți, împreună cu toti sfinţii din vechime si din vremurile noastre și împreună cu Preacurata, Preacinstita Ta Maică, Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, Te rugăm fii milostiv față de poporul Tău.

Aceste rugăciuni si cereri primindu-le. Doamne, mântuieste și păzeşte întregul nostru popor [si manastirea aceasta – pentru călugări, n.n.] și Biserica […] și toate oraşele și satele de ameninţarea altor neamuri și din orice altă mânie, primejdie, nevoie și necaz. Scoală, Doamne, într-ajutorul nostru și ne izbăveşte pe noi pentru slava numelui Tău.

Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmăşii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăse pe Dânsul, de la fața iubitoarei de Hristos [țării] noastre toți urâtorii dreptății, iubitorii siluirii și ai nedreptătții. Cum piere fumul, cum se topeşte ceara de la fața focului așa sș piarș .i aceştia. Întăreşte, Doamne, iubitoarea de Hristos oaste, cu dreapta Ta cea puternica, ca avându-Te pe Tine împreună-luptător și împreună-ajutător să biruiască pe aceşti vicleni și stricați vrăjmași ai noştri, care în zadar au căutat spre turma Ta. Grabeste-Te, Doamne, înainte de a cădea noi în robia acestor vrajmăși hulitori. Hristoase, Dumnezeul nostru, arată crucea Ta biruitoare în razboaie și fă cunoscută puterea credinţei noastre ortodoxe.

Împacî lumea Ta întreagî, împrăștie între neamuri pe cei ce doresc războiul, întoarce-i pe toți la dumnezeiasca cunoaştere, ca devenind cu toții o singură turmă, să Te aibă pe Tine Păstor, pe Domnul nostru lisus Hristos, Mântuitor și Izbăvitor al nostru. Amin.Rugăciune pentru pace ale Sfântului Siluan

Doamne, cât de mult îl iubeşti Tu pe om!

Milostive Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului, ca ele să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău Cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască şi să înţeleagă iubirea Ta.

Doamne, trimite peste noi pe Duhul Tău Cel Sfânt, căci Tu şi toate ale Tale se cunosc numai prin Sfântul Duh, pe Care L-ai dat la început lui Adam, apoi sfinţilor proroci şi pe urmă creştinilor.

Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înţeleagă iubirea Ta şi dulceaţa Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului şi să lase tot răul, să se alipească de Tine prin iubire şi să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta.

Doamne, învredniceşte-ne de darurile Sfântului Duh, ca să cunoaştem slava Ta şi să trăim pe pământ în pace şi iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici duşmani, ci să împărătească numai iubirea şi să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori şi să fie uşor de trăit pentru toţi pe pământ.

Milostive Doamne, învaţă-ne prin Duhul Tău Cel Sfânt să-i iubim pe vrăjmaşi şi să ne rugăm pentru ei cu lacrimi.

Doamne, dă Duhul Sfânt pe pământ ca toate noroadele să Te cunoască şi să înveţe iubirea Ta.

Doamne, aşa cum Te-ai rugat pentru vrăjmaşi, aşa învaţă-ne şi pe noi prin Duhul Sfânt să-i iubim pe vrăjmaşi.

Doamne, toate noroadele sunt lucrul mâinilor Tale; întoarce-le de la ură şi rău spre pocăinţă, ca să cunoască toate iubirea Ta.

Doamne, revarsă pe pământ harul Tău; dă tuturor popoarelor pământului să cunoască iubirea Ta, să cunoască că Tu ne iubeşti ca o mamă şi mai mult chiar decât o mamă, fiindcă o mamă poate uita de copilul ei, dar Tu nu uiţi niciodată, căci Tu iubeşti nemăsurat zidirea Ta şi iubirea nu poate uita.

Milostive Doamne, întru bogăţia milei Tale, mântuieşte toate popoarele!